De Omslagroute

De Omslagroute is sinds november 2019 het werkproces voor de in- en doorstroom naar zelfstandig wonen met begeleiding in de wijk en de Omklap naar een huurcontract op naam van de cliënt. Zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeente werken daarbij samen.


Onderzoeksfase

Op drie manieren kunnen mensen in de Omslagroute komen:
1. Via de centrale toegangen voor de maatschappelijke opvang/beschermd wonen
2. Doorstroom binnen de maatschappelijke opvang/beschemd wonen
3. Doorstroom vanuit o.a. jeugdhulp met verblijf, forensische zorg etc

Na aanmelding bij een van de centrale toegangen bepaalt een screener of iemand in aanmerking komt voor de MO/BW of de wijkzorg.
Als iemand in aanmerking komt voor de MO/BW wordt de passende woon- en ondersteuningsvorm bepaald en een integraal trajectplan opgesteld.
Als een cliënt zicht heeft op zelfstandig wonen met begeleiding (de Omslagroute), dan worden er gepersonaliseerde doelen opgesteld die aansluiten bij de urgentievoorwaarden. Daarna volgt een aanvraag urgentie onder voorwaarden. Dit is de volgende stap.

Indien de cliënt betere kansen heeft in een andere gemeente, dan volgt zo nodig warme overdracht naar die andere gemeente.
Download de Zelfredzaamheidsmatrix

Aanvraag urgentie onder voorwaarden

Uit de onderzoeksfase blijkt dat de client perspectief heeft op zelfstandig wonen met begeleiding. Er worden gepersonaliseerde doelen opgesteld die zijn gekoppeld aan de urgentievoorwaarden. Vervolgens wordt het formulier Aanvraag urgentie onder voorwaarden ingevuld. Ook het formulier Omslag MOBW mag worden gebruikt.

Ga naar het digitale formulier om je aanvraag eenvoudig bij de Gemeente Amsterdam – Wonen in te dienen: Inloggen bij Omslagroute

De directie Wonen van de gemeente toetst de ‘aanvraag urgentie onder voorwaarden’. Bij akkoord geeft zij de urgentie onder voorwaarden af en meldt de cliënt aan voor matching met een passende woning. Dit houdt in dat de gegevens van de cliënt in WoningNet worden gezet voor actieve bemiddeling.

Intake zorgaanbieder

De persoonlijk begeleider van de Zorgaanbieder houdt een intake met de cliënt en stelt samen met hem een persoonlijk begeleidingsplan op. In het plan vertalen zij de gepersonaliseerde doelen die bij de Centrale Toegang zijn vastgesteld, naar concrete en meetbare begeleidingsdoelen.

Match met passende woning

De woningcorporatie heeft contact met de zorgaanbieder over het matchen van de cliënt aan een woning. Dit proces verloopt volgens de ‘Tien werkafspraken thuis in de wijk’ [link naar de tien werkafspraken]. Het huurcontract komt op naam van de zorgaanbieder. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de voorkeur van de cliënt. De cliënt krijgt een eenmalig woningaanbod dat hij niet mag weigeren.

Kennismaking woningcorporatie

Binnen zes weken na de verhuizing heeft de persoonlijk begeleider contact met de woningcorporatie en plant hij een kennismakingsgesprek met de woningcorporatie en de cliënt. Dit gesprek vindt plaats op de woning. Tijdens dit gesprek delen zij de woondoelen en maken zij afspraken over wonen en goed huurderschap.

Evaluatie wonen

De persoonlijk begeleider en de cliënt evalueren regelmatig de begeleidingsdoelen. Voorafgaand vraagt de persoonlijk begeleider bij alle betrokken partijen informatie op over de voortgang van de client. De persoonlijk begeleider, de woningcorporatie en de cliënt komen minimaal eens per jaar bij elkaar voor het woonevaluatiegesprek. In dit gesprek bespreken zij het wonen en de gepersonaliseerde doelen rond het wonen.

Regel zorg na Omklap

Als uit de evaluatie blijkt dat alle gepersonaliseerde doelen zijn behaald, is de cliënt in principe in staat om het huurcontract op eigen naam te krijgen. De persoonlijk begeleider en de client bespreken welke zorg of ondersteuning er daarna nog nodig is. De persoonlijk begeleider maakt hierover afspraken met hulpverleners.

Aanvraag Voordracht Omklap

Als uit de evaluatie blijkt dat alle gepersonaliseerde doelen zijn behaald, is de cliënt in principe in staat om het huurcontract op eigen naam te krijgen. De begeleider bereidt de voordracht voor Omklap voor. De onafhankelijke derde van de zorgaanbieder beoordeelt de voordracht en de onderliggende stukken. De zorgaanbieder stuurt de voordracht naar de directie Wonen van de gemeente. Deze toetst de voordracht.

Ga naar het digitale formulier om je aanvraag eenvoudig bij de Gemeente Amsterdam – Wonen in te dienen: Inloggen bij Omslagroute

BETROKKEN INSTANTIES naast Zorgaanbieder en Wonen:
• Andere betrokken hulpverleners: Jeugdbescherming, Reclassering, behandelaar, dagbesteding etc.
• Overige instanties: WPI, Fibu, Meldpunt Zorg en Woonoverlast, etc.

Omklap: woning op eigen naam

Als de directie Wonen akkoord gaat met de voordracht voor Omklap , verleent zij een definitieve urgentie. De directie Wonen informeert de woningcorporatie. De corporatie zet binnen 4 tot 6 weken het huurcontract op naam van de cliënt.

Afsluiting Zorg met verblijf

Wanneer de woning op naam van de cliënt staat, eindigt meestal ook het traject Zorg met verblijf. De zorgaanbieder informeert de veldregisseur van de GGD zodat deze het traject in Trajectus kan afsluiten.
Soms blijft de zorgaanbieder de cliënt nog enige tijd lichte ondersteuning bieden. In dat geval volgt de uitstroom uit Zorg met verblijf pas na het einde van deze periode.


Overige documenten

Alle documenten